Good evening – India girl

Do you know which side of my heart? It’s beside you!

 I’m this fat because I have you in my heart.

 I’m 4, you’re 2. I’m minus you is still equal to you.

You’re the reason behind my smile.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *