Good night baby

Did you hurt yourself… when you fell from the heavens?

I wanna be the one holding your heart.

You remind me of my next girlfriend.

 It’s said that nothing lasts forever. Will you be my nothing?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *